บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 33,945 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 3,975 ท่าน


ขายที่ดิน บ้านสันเหนือ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลการประกาศ


:41075

:ขาย

:ที่ดิน

:17 ต.ค. 63  11:58น.

:1,500,000 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:สันกำแพง

:สันกำแพง

:lat : 18.745323lng : 99.121239

:

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


วิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติม


✅ ขายที่ดิน บ้านสันเหนือ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/164640838229691
 
+ ขนาดที่ดิน : ที่ดินมี 2 แปลงติดกัน แปลงละ 1 งาน
+ ราคาต่อตารางวา : แปลงหน้าขาย 15,000 บาทต่อตารางวา แปลงหลังขาย 11,000 บาทต่อตารางวา
+ ราคาขาย : 1,500,000 บาท และ 1,100,000 บาท
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 3,000 บาทต่อตารางวา
+ เงื่อนไขการโอน : ค่าโอนแปลงแรกประมาณ 21,000 บาท แปลงที่ 2 ประมาณ 19,000 บาท ผู้ซื้อ ผู้ขาย ออกคนละครึ่ง (คนละ 10,500 บาท และ 9,500 บาท ตามลำดับ)
+ เงื่อนไขการซื้อขาย : ก่อนมีการซื้อขายจริงต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตามราคาที่คู่สัญญากำหนด
+ สาธารณูปโภค : ระบบไฟฟ้า น้ำประปา เข้าถึง
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : บ้านสันเหนือ ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : ที่ดินติดถนนคอนกรีตกว้าง 5 เมตร โดยเข้ามาในซอยจากถนนสันกำแพงสายเก่าประมาณ 150 เมตร
+ ลักษณะที่ดิน : ที่ดินมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 29 เมตร ลึก 14 เมตร 
+ ระดับที่ดิน : เสมอถนน
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ทิศตะวันตกเฉียงใต้
+ ผังเมื่อง : อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ สีชมพู เป็นที่ดินประเภทชุมชน หมายเลข 1.4 
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : เป็นที่ดินว่างเปล่า
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : อยู่ในชุมชน ทิศใต้ และ ทิศตะวันออกเป็นบ้านเรือน ทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นที่ว่างเปล่า
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : เหมาะสำหรับทำเป็นที่พักอาศัย ไม่ไกลจากตัวเมือง ไม่เปลี่ยว มีรถสารผ่านหน้าปากซอย สามารถเดินทางเข้าเมืองได้โดยง่าย อยู่ใกล้ตลาด ร้านขายของชำ ธนาคาร และปั๊มน้ำมัน
+ ประเภทของเอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน
+ มหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน : โรงเรียนบ้านสันกำแพง 450 เมตร
+ ห้างสรรพสินค้า หรือ ตลาด : มินิบิ๊กซีสันกำแพง 1 กิโลเมตร , 7-11 1 กิโลเมตร , ตลาดสดสันกำแพง 1 กิโลเมตร , เทสโก้โลตัส 1 กิโลเมตร
+ โรงพยาบาล : โรงพยาบาลสันกำแพง 3.5 กิโลเมตร
+ สถานที่ราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง 300 เมตร
+ วัดหรือสถานที่สำคัญทางศาสนา : วัดสันกำแพงหลวง 1 กิโลเมตร , วัดสันใต้ 350 เมตร , วัดทรายมูล 1.7 กิโลเมตร , วัดโรงธรรมสามัคคี 1.1 กิโลเมตร , วัดคำซาว 1.7 กิโลเมตร
+ สถานที่สำคัญอื่น ๆ : ข่วงสันกำแพง 750 เมตร 
+ ราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียง : 10,000 – 17,000 บาทต่อตารางวา
+ ความเห็น :  ที่ดินอยู่ในย่านชุมชน ไม่ไกลตลาด ทำให้ง่ายต่อการใช้ชีวิต มีราคาถูก เมื่อเทียบกับที่ดินบริเวณข้างเคียง สาธารณูปโภคครบถ้วน ที่สำคัญ นอกจากนั้นยังอยู่ไม่ไกลจากปากซอย ทำให้สะดวกในการเดินไปขึ้นรถประจำทางเพื่อไปทำงาน หรือไปโรงเรียน โดยไม่ต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัว และที่ดินยังอยู่ในเขตบริการของรถบริการส่งอาหารทั้ง Grab , Panda ทำให้การใช้ชีวิตมีความสะดวกสบาย ท่ามกลางชุมชนดั้งเดิมแบบชาวเหนือ
 
+ Land size: 2 plots of land next to each other, 1 ngan per plot
+ Price per square wa: Plot for sale page 15,000 baht per square wah, after-sales conversion 11,000 baht per square wah
+ Selling price: 1,500,000 baht and 1,100,000 baht
+ Appraisal price of the Treasury Department: 3,000 baht per square wah
+ Condition of transfer: The first conversion fee is approximately 21,000 baht, the second conversion is approximately 19,000 baht, and half the buyer and seller (10,500 baht and 9,500 baht, respectively).
+ Trading conditions: Before the actual trading, there is a buy and sell contract. According to the price specified by the parties
+ Utilities: electricity, water supply system, access
+ Location of the land: Ban San Nuea, San Kamphaeng Subdistrict, San Kamphaeng District Chiang Mai Province
+ Land access: Land next to concrete road, width 5 meters, entering the alley from the old San Kamphaeng road about 150 meters.
+ Land characteristics: rectangular land, width 29 meters, depth 14 meters.
+ Land level: always road
+ Front side of the land: south west
+ Town plan: located in the city plan of Chiang Mai Province, pink is a community land number 1.4
+ Current land use: a vacant land
+ Conditions around the land: in the south and east communities The north and west are empty.
+ Suitability of land: suitable for housing Not far from the city, not lonely, with cars passing through the front of the alley Easily accessible to the city, close to markets, grocery stores, banks and gas stations.
+ Type of title deed: title deed
+ University or School: Ban San Kamphaeng School 450 meters
+ Shopping malls or markets: Mini Big C, San Kamphaeng 1 km, 7-11 1 km, San Kamphaeng Fresh Market 1 km, Tesco Lotus 1 km.
+ Hospital: San Kamphaeng Hospital 3.5 kilometers
+ Government place: San Kamphaeng Subdistrict Municipality Office 300 meters
+ Temples or religious places: San Kamphaeng Luang Temple 1 kilometer, San Tai Temple 350 meters, Sai Mun Temple 1.7 km, Wat Rong Tham Samakkhi 1.1 km, Kham Sao Temple 1.7 km.
+ Other important places: Khuang San Kamphaeng 750 meters
+ Nearby land price: 10,000 - 17,000 baht per square wah
+ Commentary: The land is in a community area, not far from the market, making it easier to live and cheaper compared to the neighboring land. Important utilities are also not far from the alley. Making it convenient to walk to the bus to go to work Or go to school Without the need for personal vehicles And the land is still in the service area of food delivery trucks, Grab and Panda make living more convenient. Among the traditional northern communities
 
+土地面积:2块土地彼此相邻,每块土地1根
+每平方瓦价格:待售页面每平方华15,000泰铢,售后转换每平方华11,000泰铢
+售价:1,500,000泰铢和1,100,000泰铢
+财政部评估价格:每平方哇3,000泰铢
+转让条件:第一次转换费用约为21,000泰铢,第二次转换费用约为19,000泰铢,买方和卖方则各占一半(分别为10,500泰铢和9,500泰铢)
+交易条件:在实际交易之前,有一个买卖合约。根据双方指定的价格
+公用事业:电力,供水系统,访问
+土地位置:San Kamphaeng District,San Kamphaeng街道,Ban San Nuea清迈府
+土地出入口:土地位于水泥路面旁,宽度5米,从旧的圣甘烹古路进入小巷约150米。
+土地特征:矩形土地,宽29米,深14米。
+土地等级:始终路
+土地的前方:西南
+城市规划:位于清迈省的城市规划中,粉红色为社区用地编号1.4
+当前土地利用:空置土地
+土地条件:南部和东部社区北部和西部是空的。
+土地适宜性:适合住房不远处的城市,不寂寞,汽车经过小巷的前面容易到达市区,靠近市场,杂货店,银行和加油站。
+地契类型:地契
+大学或学校:Ban San Kamphaeng学校450米
+大型购物中心或市场:Mini Big C,圣甘烹1公里,7-11 1公里,圣甘烹新鲜市场1公里,乐购莲花1公里。
+医院:San Kamphaeng医院3.5公里
+办事处:新甘烹丁市政府办事处300米
+寺庙或宗教场所:San Kamphaeng Luang寺1公里,San Tai寺350米,Sai Mun寺1.7公里,Wat Rong Tham Samakkhi 1.1公里,Kham Sao寺1.7公里。
+其他重要地点:庄山甘烹碧750米
+附近的土地价格:每平方哇10,000-17,000泰铢
+评论:该土地位于社区区域,距离市场不远,与附近的土地相比,它更容易生活,更便宜。重要的公用设施距离胡同也不远。方便步行去公交车上班或去学校无需私人车辆而且土地仍然在食品运送卡车的服务区域内,Grab和Panda使生活更加便利。在传统的北方社区中
 
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
https://youtu.be/RrVERqqHhWY
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


 


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    17 ต.ค. 63

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0897553736

:    0897553736