บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 33,945 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 3,975 ท่าน


ขายที่ดิน ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ติดถนนเชียงใหม่-ฮอด ใกล้แยกท่าวังพร้าวข้อมูลการประกาศ


:41074

:ขาย

:ที่ดิน

:17 ต.ค. 63  11:35น.

:22,900,000 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:สันป่าตอง

:ท่าวังพร้าว

:lat : 18.533978lng : 98.863167

:

:5ไร่ 75ตารางวา

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


วิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติม


ขายที่ดิน ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ติดถนนเชียงใหม่-ฮอด ใกล้แยกท่าวังพร้าว
 
https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/165249944835447
 
+ ขนาดที่ดิน : 5 ไร่ 75 ตารางวา
+ ราคาต่อตารางวา : 11,037 บาท
+ ราคาขาย : 22,900,000 บาท
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 2,150 บาท
+ เงื่อนไขการโอน : ค่าโอนประมาณ 315,258 บาท ผู้ซื้อ ผู้ขายออกคนละครึ่ง (คนละ 157,629 บาท)
+ เงื่อนไขการซื้อขาย : ก่อนมีการซื้อขายจริงต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตามราคาที่คู่สัญญากำหนด
+ สาธารณูปโภค : ระบบไฟฟ้าเข้าถึง สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลได้
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : ที่ดินติดถนนสาธารณะ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หรือ ถนน 108 ฝั่งขาเข้าเมือง เป็นถนนยางมะตอยขนาด 4 เลน ห่างจากแยกท่าวังพร้าวประมาณ 180 เมตร
+ ลักษณะที่ดิน : ที่ดินมีรูปทรงเกือบเป็น 4 เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 130 เมตร ลึก 70 เมตร
+ ระดับที่ดิน : ที่ดินต่ำกว่าถนนประมาณ 2 เมตร
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ทิศตะวันออก
+ ผังเมื่อง : ที่ดินอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ สีชมพู เป็นที่ดินประเภทชุมชน หมายเลย 1.18
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : เป็นที่ดินว่างเปล่า
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : ทิศตะวันออกติดกับถนนเชียงใหม่-ฮอด ทิศเหนือติดกับร้านค้า ส่วนทิศอื่น ๆ เป็น ที่ดินว่างเปล่า และที่สวน ที่ไร่ และที่นา
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : ตัวที่ดินอยู่ติดกับบถนนที่เชื่อมระหว่างอำเภอดอยหล่อ และอำเภอจอมทอง และยังเชื่อมต่อกับจังหวัดลำพูน มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น เป็นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายของจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ใกล้สีแยกใหญ่ ที่สามารถเดินทางไปยังอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูนได้อีกด้วย จึงเหมาะสมสำหรับทำเป็นปั๊มน้ำมัน โกดัง โลจิสติกส์ หรือตึกแถวและอาคารพาณิชย์
+ ประเภทของเอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน
+ มหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน : โรงเรียนบ้านแม่ขาน 1 กิโลเมตร
+ ห้างสรรพสินค้า หรือ ตลาด : ตลาดอุดมโชค 900 เมตร
+ โรงพยาบาล : โรงพยาบาลสันป่าตอง 7 กิโลเมตร
+ สถานที่ราชการ : สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังพร้าว 1.5 กิโลเมตร
+ วัดหรือสถานที่สำคัญทางศาสนา : วัดท่าวังพร้าว 1.7 กิโลเมตร , วัดดอนชัยหรือวัดต้นแหนน้อย 1.5 กิโลเมตร
+ สถานที่สำคัญอื่น ๆ : สี่แยกท่าวังพร้าว 180 เมตร
+ ราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียง : 9,000 - 15,000 บาทต่อตารางวา
+ ความเห็น : เป็นที่ดินทำเลทอง ใกล้สี่แยก มีระยะห่างจากสี่แยก และจุดกลับรถที่มากพอที่จะใช้เป็นสถานที่สร้างปั๊มน้ำมัน มีรถผ่านตลอดเวลา ทั้งรถส่วนตัว รถโดยสาร และรถสำหรับขนส่ง ไม่ไกลจากย่านชุมชน ที่สำคัญมีหน้ากว้างมาก ๆ จึงเหมาะสมสำหรับทำเป็นปั๊มน้ำมันเป็นอย่างมาก
 
+ Land size: 5 rai 75 square wah
+ Price per square wah: 11,037 baht
+ Selling price: 22,900,000 baht
+ Appraisal price of the Treasury Department: 2,150 baht
+ Condition of transfer: the transfer fee is about 315,258 baht, the buyer is half the seller (157,629 baht per person)
+ Trading conditions: Before the actual trading, there is a buy and sell contract. According to the price specified by the parties
+ Utilities: electric access system Able to drill groundwater
+ Location of the land: Tha Wang Prao Subdistrict San Pa Tong District Chiang Mai Province
+ Land access: land on public road, Chiang Mai-Hod road or 108 inbound road It is a 4-lane asphalt road approximately 180 meters from Tha Wang Phrao intersection.
+ Land characteristics: The land is almost four-sided, 130 meters wide, 70 meters deep
+ Land level: the land is about 2 meters below the road
+ Front side of the land: East
+ Town plan: Land in the city plan, including Chiang Mai, pink, is a community type land, No. 1.18
+ Current land use: a vacant land
+ Condition around the land: East next to Chiang Mai-Hod Road North next to shops and to the other is vacant land and gardens, farms and fields.
+ Suitability of the land: The land is adjacent to the road connecting Doi Lo District. And Chom Thong District And also connected to Lamphun Province The traffic is quite heavy. It is a passageway to many important attractions of Chiang Mai. And near the big intersection That can travel to other districts of Chiang Mai and Lamphun as well It is therefore suitable for gas station, warehouse, logistics or shophouse and commercial building.
+ Type of title deed: title deed
+ University or School: Ban Mae Khan School 1 kilometer
+ Department Store or Market: Udomchok Market 900 meters
+ Hospital: San Pa Tong Hospital 7 kilometers
+ Government place: Tha Wang Phrao Subdistrict Municipality Office 1.5 kilometers
+ Temples or religious places: Wat Tha Wang Phrao 1.7 kilometers, Wat Don Chai or Wat Ton Na Noi 1.5 kilometers.
+ Other important places: Tha Wang Phrao intersection, 180 meters
+ Nearby land price: 9,000 - 15,000 baht per square wah
+ Comments: It is a prime land near the intersection with a distance from the intersection. And a U-turn that is large enough to be used as a gas station building site There is a car passing through all the time. Both private cars, buses and vehicles for transportation Not far from the community. More importantly, it has a very wide page so it is very suitable for a gas station.
 
+土地面积:5雷75平方华
+每平方哇价格:11,037泰铢
+售价:22,900,000泰铢
+财政部评估价:2,150泰铢
+转让条件:转让费约为315,258泰铢,买方是卖方的一半(每人157,629泰铢)
+交易条件:在实际交易之前,有一个买卖合约。根据双方指定的价格
+公用事业:接电系统能够钻探地下水
+土地位置:Tha Wang Prao街道新霸塘区清迈府
+土地使用权:在公共道路,清迈-合德道路或108入站道路上土地这是一条4车道的柏油马路,距Tha Wang Phrao路口约180米。
+土地特征:土地几乎为四边形,宽130米,深70米。
+土地高度:土地位于道路下方2米左右
+土地的正面:东
+城市规划:城市规划中的土地,包括清迈粉红色,是社区类型的土地,编号1.18
+当前土地利用:空置土地
+土地状况:位于清迈-霍德路旁的东面北边是商店,另一边是空地,花园,农场和田地。
+土地的适宜性:该土地毗邻连接多罗区的道路。和春通区并且也连接到南奔府交通十分繁忙。它是通往清迈许多重要旅游景点的门户。在大十字路口附近那也可以去清迈和南奔的其他地区因此适用于加油站,仓库,物流或商店和商业建筑
+地契类型:地契
+大学或学校:Ban Mae Khan学校1公里
+百货商店或市场:Udomchok市场900米
+医院:新巴塘医院7公里
+政府所在地:Tha Wang Phrao街道办事处1.5公里
+寺庙或宗教场所:Wat Tha Wang Phrao寺院1.7公里,Won Don Chai寺或Wat Ton Na Noi寺院1.5公里。
+其他重要地点:Tha Wang Phrao路口,相距180米
+附近的地价:9,000-15,000泰铢/平方哇
+评论:这是一个相交路口附近的黄金地段。还有一个大到可以用作加油站建筑工地的掉头一直有一辆汽车经过。私家车,公共汽车和运输工具离社区不远。更重要的是,它的页面非常宽,因此非常适合加油站。
 
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
https://youtu.be/-txFBmsrJSc
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


 


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    17 ต.ค. 63

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0897553736

:    0897553736