บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 33,945 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 3,975 ท่าน


ขายที่ดิน ติดกาดฝรั่งด้านหลัง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลการประกาศ


:41071

:ขาย

:ที่ดิน

:17 ต.ค. 63  11:06น.

:5,000,000 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:หางดง

:บ้านแหวน

:lat : 18.699734lng : 98.932724

:

:200ตารางวา

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


วิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติม


ขายที่ดิน ติดกาดฝรั่งด้านหลัง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/182746606419114
 
+ ขนาดที่ดิน : 200.04 ตารางวา
+ ราคาต่อตารางวา : 25,000 บาท
+ ราคาขาย : 5,000,000 บาท
+ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ : 10,000 บาทต่อตารางวา
+ เงื่อนไขการโอน : ค่าโอนประมาณ 115,000 บาท ผู้ซื้อ ผู้ขาย ออกคนละครึ่ง (คนละประมาณ 57,500 บาท)
+ เงื่อนไขการซื้อขาย : ก่อนมีการซื้อขายจริงต้องมีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตามราคาที่คู่สัญญากำหนด
+ สาธารณูปโภค : ระบบไฟฟ้าเข้าถึง ระบบน้ำประปาต้องเดินท่อระยะทางประมาณ 120 เมตร สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลได้
+ สถานที่ตั้งของที่ดิน : โครงการธารดง กาดฝรั่ง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
+ การเข้าถึงที่ดิน : ที่ดินติดถนนยางมะตอยในโครงการธารดงกว้าง 6 เมตร อยู่ห่างจากกาดฝรั่งเพียง 20 เมตร และเข้ามาจากถนนเชียงใหม่ - ฮอด 400 เมตร
+ ลักษณะที่ดิน : เป็นที่ดินว่างเปล่า
+ ระดับที่ดิน : ต่ำกว่าระดับถนนประมาณ 50 เซนติเมตร
+ ทิศด้านหน้าของที่ดิน : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
+ ผังเมื่อง : อยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ สีเหลือง ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย หมายเลข 2.30 สร้างอาคารได้สูง 12 เมตร
+ การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน : ที่ดินว่างเปล่า
+ สภาพโดยรอบที่ดิน : เป็นที่ว่างเปล่า สลับกับ บ้านพักอาศัย สถานพยาบาลกายภาพ และรีสอร์ท โดยทางทิศตะวันตกและใต้ เป็นกาดฝรั่งและพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท
+ ความเหมาะสมของที่ดิน : เหมาะสำหรับทำเป็นที่พักอาศัย เนื่องจากอยู่ใกล้กาดฝรั่งเพียงเดินถึง 
+ ประเภทของเอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน
+ มหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1.2 กิโลเมตร
+ ห้างสรรพสินค้า หรือ ตลาด : กาดฝรั่ง 20 เมตร , พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท 300 เมตร
+ โรงพยาบาล : โรงพยาบาลหางดง 2.8 กิโลเมตร
+ สถานที่ราชการ : ศูนย์ราชการหางดง 2.5 กิโลเมตร
+ วัดหรือสถานที่สำคัญทางศาสนา :  วัดสุวรรณ์ประดิษฐ์ (วัดช่างคำน้อย) 1 กิโลเมตร
+ สถานที่สำคัญอื่น ๆ : บ้านถวาย 3 กิโลเมตร
+ ราคาที่ดินในบริเวณใกล้เคียง : 20,000 - 31,000 บาทต่อตารางวา
+ ความเห็น : ป็นที่ดินเปล่าที่ใกล้กาดฝรั่ง เดินทางเข้าออกสะดวก ซึ่งตอนนี้เวลาที่กาดฝรั่งมีกาดนัด จะมีพ่อค้าแม่ค้านำรถมาจอดบริเวณนั้นมากมาย ทำให้เก็บค่าจอดรถได้ ประกอบกับใกล้แหล่งงานทั้งที่กาดฝรั่งและบริเวณใกล้เคียง แถมที่กาดฝรั่งยังเป็นแหล่งรวมของของกิน ของใช้ ทั้งไทยและเทศ จึงเหมาะกับการสร้างหอพัก หรือที่พักชั่วคราวแบบต่าง ๆ
 
+ Land size: 200.04 square wah
+ Price per square wah: 25,000 baht
+ Selling price: 5,000,000 baht
+ Appraisal price of the Treasury Department: 10,000 baht per square wah
+ Condition of transfer: transfer fee about 115,000 baht, the buyer sells half of the person (approximately 57,500 baht each)
+ Trading conditions: Before the actual trading, there is a buy and sell contract. According to the price specified by the parties
+ Utilities: electric access system The water supply system must have a pipe distance of approximately 120 meters to be able to drill groundwater.
+ Location of land: Than Dong Kad Farang Project, Ban Waen Sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai Province
+ Land access: Land on asphalt road in Than Dong project, 6 meters wide, 20 meters from Kad Farang and 400 meters from Chiang Mai-Hot Road.
+ Land characteristics: a vacant land
+ Land level: 50 centimeters below road level
+ Front side of the land: Northeast
+ City plan: located in the city plan of Chiang Mai, yellow, low density residential type, number 2.30, building 12 meters high
+ Current land use: vacant land
+ The condition surrounding the land: it is empty, interspersed with residences, nursing homes, physical and resorts in the west and south. It is Kad Farang and Premium Outlets.
+ Suitability of land: suitable for housing Because it is near Kad Farang, just walking to
+ Type of title deed: title deed
+ University or School: Satit Bilingual School of Rangsit University 1.2 kilometers
+ Shopping malls or markets: Kad Farang 20 meters, Premium Outlets 300 meters.
+ Hospital: Hangdong Hospital 2.8 kilometers
+ Government place: Government center, Hangdong 2.5 kilometers
+ Temple or religious place: Wat Suwan Pradit (Wat Chang Kham Noi) 1 kilometer
+ Other important places: Baan Tawai 3 kilometers
+ Nearby land price: 20,000 - 31,000 baht per square wah
+ Comment: It is a vacant land near Kad Farang. Travel in and out easily Which now is the time that Kad Farang has an appointment There will be a lot of car vendors parking that area. Making it possible to collect parking fees Together with close to the source of work both at Kad Farang and nearby In addition, Kad Farang is also a source of food, used both Thai and international. Therefore suitable for building a dormitory Or a different type of temporary accommodation
 
+土地面积:200.04平方华
+每平方哇的价格:25,000泰铢
+售价:5,000,000泰铢
+财政部评估价格:每平方哇10,000泰铢
+转让条件:转让费约115,000泰铢,买方出售一半的人(每人约57,500泰铢)
+交易条件:在实际交易之前,有一个买卖合约。根据双方指定的价格
+公用事业:接电系统供水系统必须具有约120米的管道距离,以便能够钻探地下水。
+土地位置:清迈省杭东区班恩街道Tan Dong Kad Farang项目
+土地使用权:Than Dong项目的沥青路面上的土地,宽6米,距离Kad Farang 20米,距离Chiang Mai-Hot Road 400米。
+土地特征:空置土地
+地平面:比道路平面低50厘米
+土地的前方:东北
+城市规划:位于清迈的城市规划中,黄色,低密度住宅类型编号2.30,建筑物高12米
+当前土地使用:空置土地
+土地周围的情况:土地空旷,在西部和南部散布着房屋,疗养院,体育馆和度假胜地。这是Kad Farang和Premium Outlets。
+土地适宜性:适合住房因为它在Kad Farang附近,所以步行到
+地契类型:地契
+大学或学校:Rangsit大学Satit学校1.2公里
+大型购物中心或市场:Kad Farang 20米,Premium Outlets 300米。
+医院:杭东医院2.8公里
+政府所在地:杭州市政府中心2.5公里
+寺庙或宗教场所:素旺寺(Wat Chang Kham Noi)1公里
+其他重要地点:班塔怀3公里
+邻近土地价格:每平方哇20,000-31,000泰铢
+评论:这是Kad Farang附近的一片空地。轻松进出现在是Kad Farang预约的时间该区域将有很多汽车销售商停车。可以收取停车费加上Kad Farang和附近的工作资源此外,Kad Farang还是泰国和国际使用的食物来源。因此适合建造宿舍或其他类型的临时住宿
 
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
https://youtu.be/1lxFZbJVvDw
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


 


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    17 ต.ค. 63

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0897553736

:    0897553736