บทความ

ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

  • วันที่เปิดบริการ 29 สิงหาคม 2555
  • ประกาศทั้งหมด 33,945 เรื่อง
  • สมาชิกทั้งหมด 3,975 ท่าน


ขายที่ดินแปลงใหญ่ ใกล้วัดป่างิ้ว วงแหวนรอบที่ 3 เหมาะทำโรงงาน หรือโกดัง มีที่พักคนงานไว้พร้อมแล้วข้อมูลการประกาศ


:41062

:ขาย

:ที่ดิน

:16 ต.ค. 63  11:39น.

:29,304,000 บาท ราคาขาย

:เชียงใหม่

:สารภี

:สารภี

:lat : 18.678059lng : 98.990509

:

:6ไร่ 42ตารางวา

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ

:ไม่ระบุ


วิดีโอรายละเอียดเพิ่มเติม


✅ ขายที่ดินแปลงใหญ่ ใกล้วัดป่างิ้ว วงแหวนรอบที่ 3 เหมาะทำโรงงาน หรือโกดัง มีที่พักคนงานไว้พร้อมแล้ว
 
https://www.facebook.com/HouseLandChiangmai/posts/198669394826835
 
+ ขนาด 6-0-42 ไร่
+ ขาย 12,000 บาท/ตร.ว. (29,304,000 บาท)
+ ค่าโอนคนละครึ่ง
+ ไฟฟ้าเข้าถึง มีระบบน้ำบาดาลที่เจาะไว้แล้ว
+ ขายพร้อมบ้านพักเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 3 หลัง ,ห้องแถว จำนวน 12 ห้อง , บ้านพักคนงาน จำนวน 13 ห้อง
+ มีสระน้ำขนาด 250 ตร.ม. ลึก 1 เมตร
จุดเด่น : 
- ที่ดินแปลงนี้มีขนาด 6 ไร่ 42 ตารางวา มีรั้วล้อมรอบ ลักษณะที่ดินเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม พร้อมสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างครบครัน ที่สำคัญ เจ้าของขายในราคาถูกต่ำกว่าราคาที่ดินในท้องตลาดในบริเวณเดียวกัน แถมไม่คิดราคาในสิ่งปลูก 
- ภายในที่ดินมีบ้านเดี่ยว 2 ชั้นอยู่ 3 หลัง แบ่งเป็นบ้านขนาดเล็ก 2 หลัง และขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอีกจำนวน 1 หลัง ภายในตัวบ้าน มี 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ มีห้องโถง ส่วนห้องครัวก็อยู่ด้านหลังของตัวบ้าน เหมาะสำหรับผู้เช่าที่เป็นแบบครอบครัวที่มีบุตร หรือครอบครัวขนาดใหญ่ โดยปัจจุบันทางเจ้าของคิดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท 
- ภายในพื้นที่ยังมีห้องแถวให้เช่าจำนวน 12 ห้อง และมีที่พักคนงานอีก 13 ห้อง คิดค่าเช่าเดือนละ 1,500 บาท ซึ่งทั้งส่วนของบ้านเช่า และห้องแถว ตอนนี้ก็มีผู้เช่าอยู่เกือบเต็ม
- ส่วนพื้นที่ที่เหลือเป็นที่โล่ง ว่างเปล่า ที่มีการถมดินไว้เรียบร้อยแล้ว ลักษณะดังกล่าว ผู้สนใจสามารถสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง เพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับให้เช่า ที่มีอัตราค่าเช่าไม่สูงมากนัก ซึ่งบริเวณนี้ยังมีความต้องการอยู่มาก เนื่องจากเป็นแหล่งแรงงานในภาคเกษตรกรรม และการก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงาน ซึ่งมีอยู่มากในบริเวณนี้ ที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง สามารถใช้เส้นทางวงแหวนรอบที่ 3 เดินทางเข้าเมืองได้โดยง่าย 
- สำหรับท่านที่ต้องการหาซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร หรือต้องการพัฒนาที่ดิน เพื่อทำเป็นที่พักสำหรับเช่าในราคาไม่แพง แต่ได้จำนวนห้อง หรือที่พักจำนวนมาก พร้อมกับทำเลที่มีความต้องการสูง ที่ดินแปลงนี้มีความเหมาะสมมาก ๆ 
- หรือถ้าอยากได้พื้นที่ เพื่อทำโรงงานเกี่ยวกับการเกษตร หรือโกดังเก็บสินค้า พร้อมกับมีที่พักคนงาน ที่ดินแปลงนี้ก็ยิ่งเหมาะสมมาก ๆ ครับ เพราะในส่วนที่พัก ที่นี่มีให้ท่านไว้เพียบพร้อมแล้วในปริมาณที่มากพอ ส่วนบ้านเดี่ยวก็สามารถทำเป็นเรือนรับรอง หรือเป็นที่พักก็ได้ครับ ที่สำคัญที่นี่มีการเจาะน้ำบาดาลไว้ให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับมีบ่อน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดปี จึงเป็นสถานที่ ๆ เหมาะมาก ๆ ครับสำหรับทำเป็นโรงงานเกี่ยวกับการเกษตร หรือ โกดังเก็บสินค้า ที่ต้องการใช้แรงงานซึ่งมีอยู่มากมาย พร้อมที่พัก โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
 
Large plot of land for sale Near Wat Pa Ngio, 3rd Ring Road, suitable for a factory or warehouse, ready to have accommodation for workers
+ Size 6-0-42 rai
+ Sell 12,000 baht / sq.w. (29,304,000 baht)
+ Half transfer fee
+ Electricity access has a well water system that has been drilled.
+ Sell with a single house, 3 floors, 3 units, 12 rooms, 13 rooms for workers
+ There is a 250 square meter swimming pool, 1 meter deep
Pros:
- This plot of land is 6 rai 42 square wah, surrounded by a fence. The land is triangular in shape. Complete with various public utilities. Importantly, the owners sell at a lower price than the market price in the same area. Also do not charge the price in the building
- Inside the house, there are 3 2-story single houses which are divided into 2 small houses and 1 slightly larger house. The house has 3 bedrooms, 3 bathrooms, a hall, and the kitchen is behind the house. Suitable for families with children Or large family Currently, the owner charges the rent at around 3,000 - 5,000 baht.
- Within the area there are 12 rooms for rent and 13 rooms for rent, 1,500 baht per month for rent. Both houses and tenants are now almost full.
- The remaining area is empty, which has already been filled. Such characteristics Those interested can build an addition, renovation to be used as accommodation for rent. With a very low rental rate Which this area still has a lot of demand Since it is a source of labor in agriculture And construction that requires labor There are a lot in this area. Importantly, not far from the city. Can use the 3rd ring road to easily enter the city
- For those who want to buy land for speculation Or want to develop land In order to make an accommodation for rent at an affordable price But get the number of rooms Or many accommodations Along with the location that has high demand This land is very suitable.
- or if wanting space In order to build agricultural factories Or warehouse With a worker accommodation This land is even more suitable because of the accommodation. Here, there is a place for you to have in sufficient quantity. For a detached house, it can be made into a guesthouse Or as accommodation Importantly, the groundwater has been drilled already. Along with a pond that has water that is used all year round Therefore is a very suitable place for making an agricultural factory or warehouse That needs to use a lot of labor including accommodation without additional investment
 
大块土地出售 靠近三环路Wat Pa Ngio,适合工厂或仓库,可为工人提供住宿
+尺寸6-0-42莱
+卖出12,000泰铢/平方呎(29,304,000泰铢)
+一半的转会费
+电力通道已钻好井水系统。
+单人出售,3层,3单元,12个房间,13个工人房间
+有一个250平方米的游泳池,深1米
优点:
-这块土地是6莱42平方华氏,被栅栏包围。陆地为三角形。完善的公共设施,重要的是,业主在同一地区以低于市场价格的价格出售。也不要在建筑物里收取价格
-房屋内部有3栋2层高的独栋房屋,分为2座小房屋和1座稍大的房屋,该房屋有3间卧室,3间浴室,一个大厅,而厨房位于房屋后面。适合有孩子的家庭或大家庭目前,房主收取的租金约为3,000-5,000泰铢。
-该地区有12个房间出租和13个房间出租,每月1,500泰铢的租金,房屋和租户现在都快满了。
-剩余区域为空,已经被填满。这样的特点那些有兴趣的人可以建造一处增建,翻新的房屋,以供出租。租金很低这个领域仍然有很多需求由于它是农业的劳动力来源需要劳力的建筑这方面有很多东西。重要的是,离市区不远。可以使用三环路轻松进入城市
-对于那些想要购买土地进行投机的人或想开发土地为了以可承受的价格出租房屋但是得到房间数或许多住宿以及需求量大的位置这片土地非常合适。
-或者想要空间为了建农厂或仓库有工人住宿由于住宿条件,这块土地更加合适。在这里,有足够的地方供您使用。对于独立式住宅,可以将其制成招待所。或作为住宿重要的是,地下水已经被钻探了。以及一个常年用水的池塘因此是制造农业工厂或仓库的非常合适的地方那需要大量的劳动力,包括住宿,而无需额外的投资
 
+ วีดีโอทรัพย์ , Property Video , 物业视频
https://youtu.be/MXxI01N77Cc
 
+ สอบถามข้อมูล , Ask for information , 询问信息
♻ Tel : 086-905-2244 , 089-755-3736 , 081-980-9476 , 086-431-7020


รูปแผนที่


ไม่มีรูปแผนที่ ค่ะ

แผนที่ Google Map


 


ขาย เช่า ซื้อ เซ้ง ต้องการเช่า
H บ้านเดี่ยว T ทาวเฮาว์ บ้านแฝด L ที่ดิน S อาคารพาณิชย์
C คอนโด I โรงแรม F โรงงาน R รีสอร์ท A อพาร์ทเม้นท์ / หอพัก
G สวน O อื่นๆ

ข้อมูลผู้โพสต์ประกาศ


:    16 ต.ค. 63

:    nattavudhi kamtham

:    numplayer2515@gmail.com

:    0897553736

:    0897553736